เกณฑ์การแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

กรีฑา (ประเภทลู่) ฟุตบอล 7 คน (ผสมชายหญิง) - อนุบาล ฟุตบอล 7 คน (ผสมชายหญิง) - ช่วงชั้นที่ 1 ฟุตบอล 11 คน (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 ฟุตบอล 11 คน (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 ฟุตบอล 11 คน (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 ฟุตบอล 11 คน (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3 วอลเลย์บอล (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 วอลเลย์บอล (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 วอลเลย์บอล (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 วอลเลย์บอล (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3 เซปักตะกร้อ (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 เซปักตะกร้อ (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 เซปักตะกร้อ (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 เซปักตะกร้อ (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 1 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 1 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3

ตารางการแข่งขัน

กรีฑา (ประเภทลู่) ฟุตบอล 7 คน (ผสมชายหญิง) - อนุบาล ฟุตบอล 7 คน (ผสมชายหญิง) - ช่วงชั้นที่ 1 ฟุตบอล 11 คน (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 ฟุตบอล 11 คน (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 ฟุตบอล 11 คน (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 ฟุตบอล 11 คน (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3 วอลเลย์บอล (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 วอลเลย์บอล (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 วอลเลย์บอล (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 วอลเลย์บอล (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3 เซปักตะกร้อ (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 เซปักตะกร้อ (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 เซปักตะกร้อ (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 เซปักตะกร้อ (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 1 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 2 เปตอง (ชาย) - ช่วงชั้นที่ 3 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 1 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 2 เปตอง (หญิง) - ช่วงชั้นที่ 3

เกียรติบัตรคณะกรรมการผู้ตัดสิน

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร
นายฐิติพันธ์ อรรถสกุลรัตน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
นางสาวอลิสา รักธงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
นางสาวนิษา ปราบสกูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
นางสาววราภรณ์ คำผายนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
นายเอกรัตน์ เที่ยงธรรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
นายจิรชัย สุขวิบูรณ์โรงเรียนจันทราวาสฯ
ว่าที่ร้อยตรีคณาพจน์ พิสุทธิ์ธนภัทร์โรงเรียนจันทราวาสฯ
นายอำนาจ ชนะสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก
นายณัฐวัตร ตีประเคนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก
นายณฐพงษ์ ผลสมหวังโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)
นายอนันต์ ศรีคำโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
นายนราธิป วิเศษรัมย์โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
นายศุภฤกษ์ สีทาแกโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
นายวัชรพงษ์ สมบัติวงศ์โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี วิเศษรัมย์โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
นางสาวสุทธินี อ่อนสร้อยโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
นายธนายุทธ เติมทรัพย์โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
นายยุทธการ แผ่นผาโรงเรียนบ้านกระเดื่อง
นายประจักษ์ โรมรัมย์โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
นายสันติสุข สีทอนโรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)
นายปริญญา บำรุงรัมย์โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์”
นายชัยวัฒน์ หนูน้ำคำโรงเรียนบ้านช่อผกา
นายอาทร แก้วสังข์โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์ ๕)
นายธนกฤต สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
นางวนิดา ดาริกาภาโรงเรียนบ้านดงเย็น
สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัยโรงเรียนบ้านตลาดควาย
นายสมศักดิ์ สะอาดรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ “ศรีตลาดโพธิ์”
นางสาวจิรสุดา สำเลิศรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ “ศรีตลาดโพธิ์”
นายสุวรรณ แม้นรัมย์โรงเรียนบ้านตะเคียน
นางสาวปภัสรา แสงใสโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
นางสาวอรัญญา แสงชมภูโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
นายกดสยาม ลมงามโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนบ้านตาเหล็ง
นายณัฐพงษ์ สมุติรัมย์โรงเรียนบ้านตูบช้าง
นายปรีชา ละอองเอกโรงเรียนบ้านถาวร
นายปฐมพร ปะสุตังโรงเรียนบ้านท้องเรือ
นางสาววิไลวรรณ ไชยโคตรโรงเรียนบ้านท้องเรือ
ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ ขุนชาญชาติโรงเรียนบ้านทะเมนชัย
นายดนัย ชัยกิตติพรโรงเรียนบ้านนากลาง
นางสาวกันยพัชญ์ ก่ำแก้วโรงเรียนบ้านนาศรีนวล
นางสาวอุษา เชือดรัมย์โรงเรียนบ้านนาศรีนวล
นายอิทธิกร วึบศรีภูมิโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
นางสาวพจนีย์ พรมประดิษฐ์โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แจ่มภพโรงเรียนบ้านประคอง
นายวุฒิชัย ไชยกิจโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
นายนัธพล พรมแก้วโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
นายนรา ปราบรัมย์โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร
นายเหรียญทอง เนตรวิลาโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
นายชัชวาล ธีระวิทยาภรณ์โรงเรียนบ้านร่มไทร
นายพงษ์พันธ์ จิมานังโรงเรียนบ้านลุงม่วง
นางสาวนัตยาพร ธะนรัมย์โรงเรียนบ้านสนวน(ศิริมงคลวิทยา)
นายประพันธ์ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
นายศุภชัย สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านสารภี
นายวาทิต มะริดรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
นายอนันตกรณ์ จันทร์นพคุณโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร
นายวิชยุตม์ ธีสุระโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
นายภานุพงษ์ ซอกรัมย์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
นายสุภัทรชัย อักษรณรงค์โรงเรียนบ้านหนองค่าย
นายกุลธร นาคแจ่มใสโรงเรียนบ้านหนองซอแซ
นายอัศวเดช ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านหนองตราด
นายพิชิตพล บุราณสุขโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย
นายอดิเทพ ไร่ขามโรงเรียนบ้านหนองบัว
นายสราวุฒิ รอดทุกข์โรงเรียนบ้านหนองปรือ
นายเมธี เพียงไธสงโรงเรียนบ้านหนองปลิง
นายภานุพงศ์ แสนพงศ์โรงเรียนบ้านหนองม่วง
นายอนุสรณ์ เตือประโคนโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
นางสาวสมถวิล หาระภูมิโรงเรียนบ้านหนองมันปลา
นางนพารัตน์ เทินสะเกดโรงเรียนบ้านหนองมันปลา
นายพัทยา ทวยเศษโรงเรียนบ้านหนองยาง
นายประวิทย์ กุสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
นายยศกร เทียงดาห์โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
นายจันทร ทองผายโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
นายทนงศักดิ์ บุญเลิศรบโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
นายสาวกัญญาณี จูฑะมณีโรจน์โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา
นางสาวณัฐรดา ผาทองโรงเรียนบ้านหนองแวง
นางสาวพฤหัสตรี สายแก้วโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
นายอุดมวัฒน์ ปัดเตโรงเรียนบ้านหนองไทร
นางธวัลรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา
นายสมศักย์ ปะทิรัมย์โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา
ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ผ่องใสโรงเรียนบ้านหนองไฮ
นายวีระชัย วิเศษสัตย์โรงเรียนบ้านหลักเขต
นายพรชัย มะลิวรรณ์โรงเรียนบ้านหลักเขต
นายภีมวัฒน์ วันท่าค้อโรงเรียนบ้านหว่านเขื่อนค้อวิทยา
นายนนทวัฒน์ เนินกระโทกโรงเรียนบ้านหัวสะพาน
นายชัยรัตน์ กรุมรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
นายศราวุธ โสมวงค์โรงเรียนบ้านเมืองยาง(เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
นายนิวัฒน์ ศรีวิจารณ์โรงเรียนบ้านเมืองยาง(เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
นายวินิด เชือกรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองแฝก
นายสิทธิราชย์ ลาลำโกนโรงเรียนบ้านแสลงพัน
นายสนอง วิเศษนครโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
นายพนม ดิษฐ์ขุนทดโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
นายวีรพล พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกกลาง
นางสาวปทุมเวียง วิเศษเนตรโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
นายณัชพล กระศิริโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
นายพรภัทร ปันรัมย์โรงเรียนบ้านโคกระกา
นายนพพล เจียมรัมย์โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
นายนาคพงษ์ พิมพ์เชื้อโรงเรียนบ้านโคกสนวน
นายกษิดิ์เดช จุลเสริมโรงเรียนบ้านโคกเก่า
นายปรีชา เวชสุวรรณ์โรงเรียนบ้านโนนศิลา
นายสมกิจ อาจุฬาโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย
นางสาวจิราภรณ์ ดูรูปรัมย์โรงเรียนบ้านโยนช้า(บุญอาจวิทยา)
นายธนา วันละภาโรงเรียนบ้านไผทรินทร์
นางจุไรรัตน์ สายเพ็ชร์โรงเรียนวัดบ้านกระชาย
นางสาวกิติชา โตประโคนโรงเรียนวัดบ้านกระชาย
นายชัยณรงค์ ศาลางามโรงเรียนวัดบ้านกะหาด
นายปัณณวิชญ์ หลักเพ็ชร์โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
นายสมพร สิงห์โคตรโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
นายรชต ลิไธสงโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
นายรชต ลิไธสงโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
นายวิศรุต แพงไธสงโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก
นายจิรศักดิ์ อินทร์เอี่ยมโรงเรียนวัดบ้านปราสาท
นายภีรภาพ พริ้งเพราะโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก
นายรังสรรค์ มโนประณีตโรงเรียนวัดบ้านรุน
นายสนอง หอมรวยโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
นายกฤษณะ ปูนรัมย์โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
นายพงษ์พันธ์ อารีรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
นายราชวุฒิ วุฒิยาสารโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
นายจิรยศ จรดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
นายคมสัน ทวยมีฤทธิ์โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
นายขวัญชัย จารุเสรีนนท์โรงเรียนวัดละลวด
นายชนะ แก้วสีใสโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
นายสุปราการ อินทะโชคโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ
นายวรวุฒิ สายเพ็ชรโรงเรียนวัดหนองครก
นายอนุศักดิ์ ยอดญาติไทยโรงเรียนวัดหนองปล่อง
นางสาวรัตนา เชื้อรัมย์โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
นายธนภัทร อยู่เอี่ยมโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
นายอนันตศักดิ์ พรมจะมรโรงเรียนวัดโนนสำราญ
นายชนนิกานต์ แสวงผลโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย
นายแก้วสมุทร บุญคำโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย
นางสาวกัลยา สีบางโรงเรียนสำโรงสันติภาพ
นางปนัด ภูนาแร่โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
นางนรรญชภร บุญเข็มโรงเรียนห้วยมะไฟ
นายศุภณัฏฐ์ ศักดิ์ชัยกรณ์โรงเรียนอนุบาลชำนิ
สิบเอกยุทธนา ภัททิยะโชติโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
นายโชติกาญจน์ ธรรมบุตรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
นายประชัน ไชยวงษ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
นายพงศกร ปิตายังโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
นางสาวสิริยากร สวะรัมย์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
นางสาวเบญญาภา บุญเพิ่มโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
นายจตุรพล ลิ่วประโคนโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
นายเกียรติศักดิ์ มีบุญโรงเรียนเบญจคามวิทยา
นายธีรพล ชัยรัมย์โรงเรียนเบญจคามวิทยา
นางสาวจันทร์ศรี ชาติรัมย์โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
นายอธิวัฒน์ เตชะพุฒโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
นายณัฐวุฒิ ชัยปัญญาโรงเรียนไตรภูมิวิทยา